รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ๒ ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายบริหาร สสอ.ทรายมูล  ตำแหน่ง​ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายวิชาการ สสอ.เลิงนกทา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ยโสธร
เอกสารแนบ :